رشد نرخ اشتغال در کانادا در ماه نوامبر فراتر از انتظار بود

تغییر زبان

  تماس با ما

  • Add to Phrasebook
   • No wordlists for English -> Persian…
   • Create a new wordlist…
  • Copy
  • Add to Phrasebook
   • No wordlists for English -> Persian…
   • Create a new wordlist…
  • Copy