بسته ماندن مرز کانادا-آمریکا برای هفتمین بار تمدید شد

  • Add to Phrasebook
   • No wordlists for English -> Persian…
   • Create a new wordlist…
  • Copy
  • Add to Phrasebook
   • No wordlists for English -> Persian…
   • Create a new wordlist…
  • Copy
  سبد خرید