فریزر از اقدامات جدید برای مدرن سازی سیستم مهاجرتی کانادا خبر داد

  تماس با ما

  • Add to Phrasebook
   • No wordlists for English -> Persian…
   • Create a new wordlist…
  • Copy
  • Add to Phrasebook
   • No wordlists for English -> Persian…
   • Create a new wordlist…
  • Copy