نوا اسکوشیا، حسابداران و حسابرسان را از صف انتظار اکسپرس انتری انتخاب کرد

تغییر زبان
  • Add to Phrasebook
   • No wordlists for English -> Persian…
   • Create a new wordlist…
  • Copy
  • Add to Phrasebook
   • No wordlists for English -> Persian…
   • Create a new wordlist…
  • Copy